Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Organizacje pozarządowe: Strona 2 z 10

Organizacje pozarządowe: Strona 2 z 10

 Bezpłatne doradztwo z księgowości i prawa dla ngo

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo prawne i księgowe z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa, które ma charakter indywidualnego spotkania i rozmowy z ekspertem (nie jest to szkolenie).
Najbliższe doradztwo prawne*:

22.02.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
21.03.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka

Najbliższe doradztwo z księgowości*:
28.02.2017 r.
(w godz. 14.00-17.00)
7.03.2017 r.
(w godz. 14.00-17.00)
14.03.2017 r.
(w godz. 14.00-17.00)
Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych). Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

1) nabór

2) formularz zgłoszeniowy

3) oświadczenie

BURMISTRZ  KRUSZWICY
ogłasza
       otwarty konkurs ofert nr 1/2016
       na realizację zadań publicznych w 2017 r.

w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie:

       - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

- ratownictwa i ochrony ludności
      - ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu

ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

oraz

w formie powierzania realizacji zadań w zakresie:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbZałącznik: 

ogloszenie_1_2016.doc 124.5 KB
formularz_oferty.docx 72.31 KB
aktualizacja_kosztorysu_i_harmonogramu.docx 55.89 KB
formularz_sprawozdania.docx

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń