Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Szanowni Państwo!

1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona  w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona  na wniosek zainteresowanego.
    
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na druku umieszczonym powyżej na jeden z adresów:

  • fax:     (052) 35-16-021
  • listem:  Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4; 
    88-150 Kruszwica
    Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy)

2. STATUT GMINY KRUSZWICA

Celem  Gminy  Kruszwica  jest   zaspokajanie    zbiorowych potrzeb   wspólnoty   samorządowej,   dbałość  o  harmonijne zagospodarowanie swojego terytorium, jak najlepsze wykorzystanie społeczno-gospodarczych właściwości oraz stała troska o zachowanie i rozwój różnorodnych wartości.

Dążąc  do  właściwego  ukształtowania  charakteru  wspólnoty samorządowej,  Gmina  Kruszwica  poprzez  swoje  organy   inicjuje i  organizuje  gospodarczą,  społeczną  i  kulturalną  działalność mieszkańców,   wspiera  ich  inicjatywy   zapewniając  warunki  do pełnego spożytkowania aktywności lokalnej społeczności.
            
Mając na  względzie  wagę  stojących przed Gminą Kruszwica zadań,  potrzeb  i  oczekiwań  mieszkańców,  a  także   sprawność i  efektywność  działania  wspólnoty  samorządowej  Rada  Miejska w Kruszwicy uchwala niniejszy Statut.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy

4. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej/rozrywkowej  

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń