Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Racice działka nr 30

Nasza Gmina
Wykaz[0]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną
w miejscowości Racice, gm. Kruszwica zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 30, o powierzchni 0,1300 ha, sklasyfikowana jako: nieużytki – N.

3. Dla działki numer 30 położonej w miejscowości Racice, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r., uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. uchwałą nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 03.12.2020 r. oraz uchwałą nr XXXVI/460/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25.11.2021 r., w/w działka zlokalizowana w m. Racice położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem  C – leśno – rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego, o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno – wypoczynkowym, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony „Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony „Jezioro Gopło”, w granicach strefy ochrony archeologicznej „W”. Są to tereny rolnicze. Przy działce szlak rowerowy. Działka znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

Działka o nr ew. 30 położona w m. Racice, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach  zabudowy oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.   

4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                      

5. Cena nieruchomości wynosi 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych  00/100).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn.zm).

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Racice.


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-racice-dzialka-nr-30

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2023-07/info._jpg_67.jpg?itok=LicXwTh9