OGŁOSZENIE

Nasza Gmina
konsultacje[0]

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chełmce, Gmina Kruszwica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chełmce, Gmina Kruszwica (procedura wszczęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy nr XVI/193/2020 z dnia 27 lutego 2020  r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chełmce, Gmina Kruszwica) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica.


Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, w terminie do dnia 6 lipca 2020 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kruszwicy.

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/ogloszenie

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2020-06/office-1209640_1920.jpg?itok=9gbVix8i