OBWIESZCZENIE

Nasza Gmina
OBWIESZCZENIE[0]

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki, Gmina Kruszwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki, Gmina Kruszwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 8 czerwca 2021 r. do 8 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pok. 24 (Biuro Obsługi Interesanta) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 11oo do 14oo, natomiast w czwartki w godzinach od 1300 do 1630.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica lub na adres e-mail: umat[2][1]kruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. (włącznie).


Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

 

 

KLAUZULA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Gmina Kruszwica z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica, um@ kruszwica.um.gov.pl.
2. Będziemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana w celu realizacji procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Sławsk Wielki, Gmina Kruszwica, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) .
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodat[2][1]kruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl.
5. W przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/obwieszczenie-1

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2021-05/map-455769_1280.jpg?itok=x03aVjeT
  • [1] https://www.gminakruszwica.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.gminakruszwica.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif