Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Edycja 1

1/ Prace konserwatorsko – restauratorskie kościoła p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach

W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie badań konserwatorskich ścian
w kościele (odkrywki), wykonanie opracowania badań konserwatorskich, wykonanie programu prac konserwatorskich dla ścian w kościele, wykonanie badań mykologicznych, a także wykonanie ekspertyz w zakresie szkodników zagrażającym elementom w wewnątrz kościoła, kolejny etap renowacji i konserwacji kamiennego portalu wejścia głównego. Uzasadnienie: Ze względu na trudną sytuację finansową, parafia bez środków zewnętrznych nie jest w stanie kontynuować dalszych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji a w następstwie prowadzić prace restauratorsko – konserwatorskie kościoła oraz jego wyposażenia której jest w bardzo złym stanie technicznym.

Kościół parafialny pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach został wzniesiony w 1838 roku jako bezwieżowy w stylu późnoklasycystycznym. Usytuowano do po p0ólnocnej stronie zespołu dworkoparkowego.

W 1910 r. wzniesiono wieżę, scaloną stylistycznie z korpusem kościoła. Kościół

rzymskokatolicki parafialny pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach posiada wartość historyczną jako materialne świadectwo istnienia i rozwoju parafii rzymskokatolickiej w Polanowicach. Wartość naukowa tego kościoła polega na jego przydatności do badań architektury sakralnej regionu. Jest to przykład architektury skalarnej wpisującej się w szereg zachowanych w regionie niewielkich świątyń w duchu klasycyzmu. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków województwa kujawskopomorskiego pod numerem A/1683.
 
Zdjęcie
 
 
2/ Prace remontowo – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny w Chełmcach
 
W ramach zadania planuje się wymianę stolarki okiennej na wieży kościoła i w zakrystii. Planowane prace będą zrealizowane w kościele, czyli obiekcie ogólnodostępnym –
sakralnym, który wpisany jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod
numerem A/1611. 
 
Wymiana stolarki okiennej na wieży kościoła i w zakrystii zmniejszy ubytki ciepła i poprawi funkcjonowanie obiektu. Jest to niezbędne w celu zachowania ochrony zabytku przed ulewnymi deszczami. Parafia p.w. św. Katarzyny w Chełmcach zaliczana jest do najstarszych na Kujawach, najwcześniejsza wzmianka w źródłach historycznych pochodzi z 1257 r.
 
Pierwsza świątynia w Chełmcach była drewniana i została rozebrana na początku XIX w. W maju 1842 r. podjęto się budowy obecnego, ceglanego kościoła. Świątynia posiada skromne cechy neobarokowe. Kościół parafialny w Chełmcach posiada wartość historyczną jako materialne świadectwo istnienia kulturowej i religijnej wspólnoty parafialnej. 
 
Stanowi przykład prowincjonalnej budowli sakralnej o tradycyjnie ukształtowanej bryle, odpowiadającej ówczesnym tendencjom historyzującym w architekturze sakralnej.
 
Zdjęcie
 

Edycja 2

1/ Remont dachu na zabytkowym dworze w miejscowości Gocanówko
 
W ramach zadania zaplanowano remont więźby dachowej, naprawę kominów ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia dachowego. W budynku znajduje się ogólnodostępna świetlica wiejska oraz gminne mieszkania socjalne, dlatego też realizacja zadania jest priorytetowa. 
 
Realizacja projektu wpłynie na nie tylko poprawę stanu technicznego zabytkowego budynku, ale też poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców i użytkowników, a także na zachowanie wartości historycznych tego terenu.
 
Wysokie koszty planowanych prac inwestycyjnych powodują, że bez środków zewnętrznych nie będą realizowane lub będą realizowane wieloetapowo przez kilka lub kilkanaście kolejnych lat. Zauważalne ubytki powinny być usunięte w możliwie najszybszym terminie. Przyznana dotacja przyspieszy realizację niezbędnych prac.
 
Zdjęcie
 
 
2/ Prace remontowo - konserwatorskie w obiektach sakralnych na terenie wsi Ostrowo nad Gopłem
 
 
W ramach zadania planuje się wymianę stolarki drzwiowej (drzwi głównych i bocznych) kościoła pw. św. Mateusza w Ostrowie, a także wykonanie renowacji kaplicy Grobowca
rodziny Trzcińskich w Ostrowie. Planowane prace będą zrealizowane w kościele oraz na cmentarzu, czyli obiektach ogólnodostępnych – sakralnych, które wpisane są do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/797 (kościół) oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod numerem 347 (kaplica grobowca). 
 
Zdjęcie