Dotacje celowe na zbiorniki retencyjne

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2024 roku służącej ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych na terenie Gminy Kruszwica

1. Typ projektów:  Z budżetu Gminy Kruszwica  może być udzielona dotacja celowa służąca ochronie zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych na terenie nieruchomości poprzez zastosowanie zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów oraz podziemnych
o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów.
 • Dotacja celowa  jest udzielana na jeden rodzaj zbiornika retencyjnego  na danej nieruchomości.
 • Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
 • Dotacja   może  być  udzielona  wyłącznie  na  dofinansowanie kosztów zakupu,  budowy i montażu elementów wchodzących w skład zbiornika retencyjnego
  oraz gwarantująca efekt ekologiczny.
 • Wykonany zbiornik retencyjny należy utrzymać przez okres  3 lat licząc od dnia jego odbioru.
 • Likwidacja zbiornika retencyjnego przed upływem 3 lat powoduje konieczność zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
2. Maksymalna wartość dotacji:
60% udokumentowanych kosztów  jednak nie więcej niż 1.500,00 zł.

3. Termin składania wniosków:
do dnia 30 kwietnia

4. Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania wniosków o jest Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, parter - pokój 24.
 
5. O wsparcie mogą się ubiegać:
 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy.
Podmiot ubiegający się o dotację celową powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Kruszwica.

 6. Warunki uzyskania dotacji:
Dotacja celowa udzielana będzie na podstawie złożonego wniosku do Burmistrza Kruszwicy oraz zawartej umowy.
Do wniosku  należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
W przypadku ubiegania się o dotacje celową przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą stanowić ona będzie odpowiednio pomoc de minimis, wówczas do wniosku należy złożyć również stosowne oświadczenie.

 7. Rozpatrzenie wniosków:
 • Burmistrz  Kruszwicy w terminie 14 dni od daty wpływu  wniosku o dotację dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji.
 • W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki finansowe zaplanowane na ten cel w danym roku, Burmistrz Kruszwicy zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
 • W razie stwierdzenia braków we wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Dotacja przyznawana będzie w kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 • Wnioski niezrealizowane w danym roku będą realizowane w następnym roku w przypadku  dysponowania środkami finansowymi na ten cel.
 • W związku z oczekiwaniem na udzielenie dofinansowania wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.
 • Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia warunki udzielenia dotacji zostaje zawarta umowa określająca wysokość dotacji, sposób jej rozliczenia i termin płatności.
 8. Rozliczenie dotacji:

Wykonanie zbiornika retencyjnego należy rozpocząć po zawarciu umowy.
Zakończenie wykonania zbiornika retencyjnego należy zgłosić nie później niż do 30 października w roku, w którym udzielono dotacji.

Podstawą do rozliczenia dotacji będzie:
 • zgłoszenie wykonania zbiornika retencyjnego do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,
 • przedłożenie oryginału faktur VAT lub rachunków z dowodem ich zapłaty, potwierdzających koszty zakupu, montażu oraz elementów wchodzących w skład zbiornika retencyjnego,
 • oświadczenie  wnioskodawcy o nieskorzystaniu z dofinansowania na retencjonowanie wód deszczowych z  innych źródeł,
 • protokół końcowy weryfikujący zakończenie zadania retencjonowania wody, rozpoczęcia eksploatacji, sporządzony przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy w terminie  10  dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1.
Rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi w terminie 20 dni roboczych od  dnia sporządzenia  protokołu końcowego weryfikującego zakończenie  zadania retencjonowania wody.
 
9. Zasady udzielania i rozliczania w/w dotacji celowej zawiera Uchwała nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020r.


10. Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
52/3515010 wew. 37 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, pokój 113.

11. Osoba do kontaktu: Rafał Świerczyński - inspektor ds. gospodarki wodno - ściekowej.
 
12. Wzory dokumentów: