Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Kruszwica na lata 2015 - 2023 opracowywany został  zgodnie z wytycznymi dla województwa kujawsko-pomorskiego, które zostały zawarte w dokumencie pn. „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" z dnia 27 stycznia 2016 roku.  Ponadto jest zgodny z zasadami ogólnokrajowymi znajdującymi się w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku.

Rewitalizacja zgodnie z wytycznymi to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WK-P) zostały określone cele: wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Lokalny Program Rewitalizacji umożliwia Gminie Kruszwica wnioskowanie o zewnętrzne środki finansowe w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Na opracowanie programu rewitalizacji Gmina Kruszwica otrzymała dotację, która pochodziła  z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (85%) i budżetu państwa (15%).
Wysokość dotacji: 39.442,41 zł.