Obwieszczenia i ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na buowie hali łukowej (do przechowywania sprzetu budowlanego) w m. Polanowice

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku w m. Racice

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku garażowego w m. Rusinowo, gm. Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego przy ul. Niepodległości w m. Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zawiadomieniu stron postępowania o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zmianie sposobu użytkownia strychu na cele mieszkalne w m. Głębokie, gm. Krusziwca

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Sławsk Wielki i Żerniki, gm. Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w m. Kruszwica (znak sprawy: NGP-BGP.6730.26.2024)

Obwieszczenie Burmstrza Kruszwicy o zawiadomieniu stron postępowania o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i termomodernizacji budybku Racice 45A

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w m. Głębokie

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Leśną, Wiosenną i Włocławską w miejscowości Grodztwo, Gmina Kruszwica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Leśną, Wiosenną i Włocławską w miejscowości Grodztwo, Gmina Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Poznańskiej w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zawiadomieniu strony strony o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku gospodarczego w obrębie ewid. Popowo, gm. Kruszwica, do uzgodnień

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Poznańskiej w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Adama Mickiewicza w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zawiadomieniu stron postepowania o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garazem w m. Krusziwca, Obr. 5, do uzgodnień

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zawiadomieniu stron postępowania o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegająej na budowie hali łukowej (do przechowywania sprzętu budowlanego) w m. Polanowice, do uzgodnień

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanym postanowieniu o sprostowaniu decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na rozbudowie kanalizacji deszczwoej Kruszwica, ul. Kolegiacka

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy do 90 MW w obrębi ewid. Bachorce, gm. Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu postępownia dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku w Racicach

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu postępowania dot. wydania cecyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali w m. Polanowice

Obwieszczenie burmistrza Kruszwicy o wydanej decyzji nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej wm. Krusziwca, ul. Kolegiacka

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania dot. decyzji celu publicznego polegającego na budowie obiektu sportowego w m. Racice

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanym postanowieniu przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej Krusziwca, ul. Kolegiacka

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanej decyzji nr 2/2024 inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i nadbudowie CKiS Ziemowit, Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krusziwca, Kolegiacka

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dot. loalizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej w m. Krusziwca ul. Kolegiacka

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zawiadomieniu strony strony o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku gospodarczego w obrębie ewid. Popowo, gm. Kruszwica, do uzgodnień

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kraszyce, Gmina Kruszwica.

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanych postanowieniach i zakończeniu postepownia dot. loaklizacji inewstycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku CKiS Krusziwca

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanej decyzji ceu publicznego nr 1/2024 dla inwestycjipolegającej na budowie stacji transformatorowej i linii elektroenergetyczych w m. Ostrówek

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanej decyzji na 9/2024 o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego w m. Polanowice

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalena lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającejo na rozbudowie i nadbudowie CKiS w Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrz Kruszwicy o wydanym postanowieniu o nałożeniu ma inewstora obowiązku przedłożenia RDOŚ w Bydgoszczy dokumentów o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 20288 r. o uouios, w zwiazku z wniokiem o wyd dec. celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowego w m. Racice

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanych postanowienich i zakończeniu postępowania dot wydania dec. celu publicznego dla inwestcyji polegajacej na budowie stacji transformatorowej i linii kablowych w m. Ostrówek

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanym postanowieniu przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i linii kablowych w m. Ostrówek

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem tereny w m. Racice

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanej w dniu 15.12.2023 decyzji nr 134/2023 o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Niepodległości w miejscowości Kruszwica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Niepodległości w miejscowości Kruszwica, Gmina Kruszwica

Obwieszczenie Burmistrz Kruszwicy o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Kruszwica, Obr.5

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wydanej w dniu 03.11.2023 r. decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) - NGP-BGP.6730.107.2023

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (Geolog Powiatowy, Starosta Inowrocławski, Wody Polskie) - NGP-BGP.6730.107.2023

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu postępowania (znak sprawy: NGP-BGP.6733.10.2023)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z przyłączem kablowym SN na części działek o nr ew. 50/13 i 226/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Racice, gm. Kruszwica.

Obwieszczenie o wystąpieniu 6730.103.2023 PPIS

Obwieszczenie o wystąpieniu 6730.103.2023 GP, SP, ZZ

Obwieszczenie Burmistrz Kruszwicy o wydanej w dniu 29.08.2023 r. decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Arturowo i Karczyn, Gmina Kruszwica.

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Arturowo i Karczyn, gmina Kruszwica oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (NGP-BGP.6733.7.2023)

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych oraz złącza kablowo - pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Chełmce, gmina Kruszwica

Obwieszczenie o wydanej w dniu 22.06.2023 r. decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (NGP-BGP.6733.5.2023)

Obwieszczenie o wydanej w dniu 20.06.2023 r. decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania (NGP-BGP.6733.4.2023)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania (NGP-BGP.6733.5.2023)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicy Radziejowskiej oraz w miejscowości Chełmiczki, gmina Kruszwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszwica przy ulicy Radziejowskiej oraz w miejscowości Chełmiczki, gmina Kruszwica oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (NGP-BGP.6733.5.2023)

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek gmina Kruszwica oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek, gmina Kruszwica.

Obwieszczenie o wydanej decyzji (NGP-BGP.6733.4.2022.2023)

Obwieszczenie o wydanej decyzji (NGP-BGP.6730.68.2022.2023)

Obwieszczenie o wydanej decyzji (NGP-BGP.6733.5.2022.2023)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach (NGP-BGP.6733.5.2022)

Obwieszczenie NGP-BGP.6730.68.2022 (Sanepid)

Obwieszczenie NGP-BGP.6730.68.2022

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach NGP-BGP.6733.4.2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przy ul. Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy oraz w m. Sławsk Wielki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przy ul. Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy oraz w m. Sławsk Wielki oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie NGP-BGP.6733.5.2022

Obwieszczenie NGP-BGP.6733.4.2022

Obwieszczenie NGP-BGP.6733.1.3.2022

Obwieszczenie NGP-BGP.6733.20.2021.2022

Obwieszczenie NGP-BGP.6733.2.2022

Obwieszczenie  NGP-BGP.6733.20.2021.2022

Obwieszczenie o decyzji nr  61/2022 BIP

Obwieszczenie o decyzji nr  60/2022 BIP

Obwieszczenie o decyzji nr 59.2022 BIP

Obwieszczenie 6733.2.2022  obwieszczenie o piśmie Marszałek BIP
Obwieszczenie 6733.2.2022 obwieszczenie o piśmie PPIS BIP
 Obwieszczenie 6733.2.2022obwieszczenie o postanowieniu Starosta 5 BIP
Obwieszczenie 6733.2.2022 obwieszczenie o postanowieniu Starosta 10a BIP
Obwieszczenie 6733.2.2022 obwieszczenie o postanowieniu Wojewoda BIP
Obwieszczenie 6733.2.2022 obwieszczenie o postanowieniu Zarząd Zlewni BIP
Obwieszczenie 6733.2.2022 obwieszczenie o uzgodnieniu Starosta 6 BIP

Obwieszczenie NGP-BGP.6730.107.2021.2022
Obwieszczenie NGP-BGP.6730.107.2021.2022

Obwieszczenie NGP-BGP.6730.52.2021.2022

Obwieszczenie NGP-BGP.6730.52.2021.2022

Obwieszczenie NGP-BGP.6733.2.2022

Obwieszczenie o decyzji NGP-BGP.6733.19.2021.2022

Obwieszczenie o zawieszeniu NGP-BGP.6730.118.2021.2022

Obwieszczenie o zawieszeniu NGP-BGP.6730.119.2021.2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Ostrówek

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.19.2021.2022

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 1 NGP-BGP.6733.16.2021.2022

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6433.20.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.21.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.16.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 21.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 20.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 19.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.119.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10a 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu ZDP BIP 6733.18.2021

Obwieszczenie o decyzji nr 16_2021

Obwieszczenie o decyzji nr 15_2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.13.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.118.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.16.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.107.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10a 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RZGW 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDLS 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.15.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwica o postanowieniu RDOŚ 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwica o piśmie Sanepid 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwica o piśmie Marszałek 6733.14.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwica o zakończeniu 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6  6733.410.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu ZDP 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta10 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta5 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RZGW 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepi 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu ZDP 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda  6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu OUG 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu GDDKiA 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RZGWWP 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RZGW 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDLP 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu PUTK 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Sanepid 6733.7.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.96.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.52.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.41.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6730.40.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu BIP 6733.5.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Konserwator Zabytków 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanpied 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.10.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.9.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy postanowienie o terminie 6733.5.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu BIP 6730.52.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu BIP 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu BIP 6730.41.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu BIP 6730.40.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu 6733.1.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Wojewoda 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOŚ 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.1.2021

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu Chełmce oraz prognozy

Obwieszczenie o wyłożeniu planu Chełmce wraz z prognozą

Obwieszczenie o przystą. do sporzą. mpzp Morgi Chełmiczki Witowiczki Witowice Kobylnica 2

Obwieszczenie o przystą. do sporzą. mpzp Morgi Chełmiczki Witowiczki Witowice Kobylnica

Obwieszczenie o przy. do sporzą. mpzp Sławsk Wielki Kraszyce Sokolniki Polanowice Giżewo Arturowo i Karczyn 2

Obwieszczenie o przy. do sporzą. mpzp Sławsk Wielki Kraszyce Sokolniki Polanowice Giżewo Arturowo i Karczyn

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu planu oraz prognozy - Dobra

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu planu wraz z prognozą - Dobra

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu planu wraz z prognozą - Kwiatowa

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wyłożeniu projektu plan oraz prognozy -Kwiatowa

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.16.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.3.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.1.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 8

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 7

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 6

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o decyzji nr 3

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o wszczęciu 6733.16.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.14.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.14.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.11.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.9.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy 6720.1.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy 6720.1.2020.2021

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOS 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Sanepid 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.14.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Konserwator Zabytków 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10 i 10 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Konserwator Zabytków 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10 i 10 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu RDOS 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Sanepid 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Konserwator Zabytków 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 5 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 6 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta 10 i 10 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu ZDP 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW 6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu przedłużenia terminu 6733.4.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o zakończeniu 6733.4.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu  Starosta NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Sanepid NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu Starosta NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu RZGW NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Wojewoda NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Starosta NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu Sanepid NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Marszałek NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrz Kruszwicy o piśmie Sanpid NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o piśmie Mraszałek NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o uzgodnieniu NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy o postanowieniu NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6721.2.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6721.2.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania NGP-BGP.6733.14.2020

Obwieszczenie o decyzji nr 7 NGP-BGP.6377.5.2020

Obwieszczenie o uzgodnieniu ZDP BGP-BGP.6733.2.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewoda NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 10 i 10 NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 5 NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Konserwator Zabytków NGP.BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o piśmie Sanepid NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o piśmie Marszałek NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie o postanowieniu RDOS NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewoda NGP-BGP.67334.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 10 i 10 NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 5 NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie o piśmie Sanepid NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie o piśmie Marszałek NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.8.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.6.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.5.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.4.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy NGP-BGP.6733.3.2020

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie Burmistrza Kruszwicy

Obwieszczenie o piśmie Marszałek_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu Konserwator Zabytków_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu RZGW_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu Sanepid_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu Starosta 10_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu Wojewoda_BIP

Obwieszczenie o postanowieniu ZDP_BIP

Obwieszczenie o uzgodnienie Starosta 6_BIP