Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach

logo

Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0018/18 pn. „Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.

Całkowita wartość projektu: 1 879 484,95 zł

Dofinansowanie: 1 461 097,06 zł, w tym: 1 274 973,39 zł to środki UE oraz 186 123,67 zł środki z budżetu państwa

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 - 30.06.2019

Wykonawca : firma TORAKOL Rajmund Zalewski z miejscowości Koszczały

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji Gminy Kruszwica poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej dla realizacji projektów społecznych na terenie sołectwa Chełmce oraz Polanowice.

W ramach zadania przebudowo boiska sportowo-rekreacyjne w Chełmcach i Polanowicach:

  •  w Chełmcach - przekształcono zniszczone boisko trawiaste w dwa boiska – pierwsze wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz drugie do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Ponadto w kompleksie pojawiły się urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury, oświetlenie boisk oraz odwodnienie, a także utwardzenie terenu  umożliwiające dotarcie do planowanych obiektów. Dodatkowo na terenie działki powstały utwardzone miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym także dla osób niepełnosprawnych) wraz z zatoką autobusową.
  • w Polanowicach - przekształcono plac o nawierzchni asfaltowej w boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto w kompleksie pojawią się urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury, oświetlenie boisk oraz odwodnienie i ciąg pieszy umożliwiający dotarcie do planowanych obiektów. 

 

 

logo