Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy

Projekt nr RPKP.03.03.00-04-0021/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Kwota dofinansowania wynosiła prawie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu: 1 191 487,83 zł

Przyznana wartość dofinansowania:   634 998,14 zł.

Wykonawca : Firma Ogólnobudowlana „INSTALTECH” Józef Sławianowski z Włocławka

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej. W ramach projektu przeprowadzona będzie modernizacja energetyczna obiektu na podstawie przeprowadzonego audytu w celu osiągnięcia najlepszego stosunku wielkości środków publicznych do uzyskanych efektów energetycznych. Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii, co wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie tzw. niskiej emisji, a także zasadniczo zmniejszy koszty utrzymania obiektu.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.: termomodernizację budynku (ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę ogrzewania z pieca olejowego na piec gazowy z zastosowaniem dwóch pomp ciepła) oraz remont pomieszczeń.

Budynek przy ul. Nadgoplańskiej został dostosowany do wymogów ochrony środowiska. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej, dzięki której zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną  i cieplną,  obniży się emisja zanieczyszczeń. Budynek będzie nową siedzibą świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Kruszwicy oraz miejscem spotkań dla Seniorów. Swoje miejsce znajdą tu również Koło Gospodyń Wiejskich a także Gminne Koło Rolnicze.

logo