Strategia ORSG Powiatu

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego będzie realizowana przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Możliwe formy jej realizacji w układzie terytorialnym będą odbywały się zgodnie z założeniami polityki terytorialnej przyjętymi 4 lutego 2015 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czterech poziomach: -poziom wojewódzki(obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie( tzw. ZIT wojewódzki), -poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI miast regionalnych/subregionalnych), -poziom ponadlokalny(powiatowy) - obejmuje obszar powiatu ziemskiego(Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego), -poziom lokalny- rozwój w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). W ramach tzw. Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięć na obszarze ORSG jest Starosta, który podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków dla współpracy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. Współdziałanie powiatu oraz pozostałych jednostek terytorialnych z obszaru powiatu odbywa się w ramach porozumienia, którego sygnatariuszami są przedstawiciele powiatu oraz poszczególnych gmin wiejskich i miejskich. Samorząd powiatowy jest nie tylko inicjatorem rozwoju lokalnego, ale i jego animatorem, który integruje środowisko lokalne: samorządy, przedsiębiorców, Trzeci Sektor, lokalne środowiska opiniotwórcze. Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego identyfikuje i zawiera charakterystykę specyfiki ORSG, wskazuje kierunki rozwoju oraz najważniejsze priorytety inwestycyjne. Dokument stanowi narzędzie informowania, wdrażania, koordynowania i kontroli w odniesieniu do procesu rozwojowego. Strategia identyfikuje i formułuje problemy ważne dla ORSG wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub łagodzenia oraz cele rozwojowe. Strategia zawiera listę przedsięwzięć finansowanych zarówno w ramach polityki terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego jak również z uwzględnieniem innych źródeł finansowania. W ramach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego realizowane będą zadania, które odpowiadają na zidentyfikowane problemy i potrzeby. Zadania muszą być zgodne z założeniami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. 4 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego

 

Strategia powstała przy współpracy sygnatariuszy porozumienia na rzecz rozwoju ORSG oraz instytucji i jednostek organizacyjnych działających na jego terenie, w oparciu o wyniki przeprowadzonych spotkań, konsultacji społecznych oraz złożonych przez potencjalnych beneficjentów fiszek projektowych. Opracowując Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego wykorzystano dokumenty przygotowane przez Powiat Inowrocławski oraz Gminy wchodzące w składORSG, dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz ogólnodostępne informacje na temat Powiatu i Gmin. Strategia składa się z ośmiu rozdziałów: - Diagnoza społeczno-gospodarcza – obejmuje charakterystykę rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu z podziałem na poszczególne obszary z uwzględnieniem problemów i potencjałów oraz wniosków. -Terytorialny wymiar wsparcia–przedstawia główne problemy rozwojowe, uwarunkowania i potencjały Powiatu Inowrocławskiego odnosząc się do poszczególnych priorytetów inwestycyjnych, które przewidują zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego. - Cele rozwojowe – wskazuje cele rozwojowe strategiczne oraz operacyjne, które uwzględniają założenia innych dokumentów strategicznych. - Priorytety inwestycyjne – zawiera tabelę przedstawiającą logikę interwencji, która wskazuje metody realizacji celów, zasięg terytorialny oraz rezultaty w postaci planowanych do osiągnięcia wskaźników. - Tryb i zasady naboru projektów – zawiera omówienie zasad i trybu naboru projektów do Strategii. - Lista przedsięwzięć oraz instrumenty realizacji – obejmuje listę złożonych przedsięwzięć oraz problemy i potencjały z podziałem na listę podstawową i rezerwową oraz listę projektów komplementarnych. - Wskaźniki do osiągnięcia w obszarze – lista i opis wskaźników wyznaczonych do osiągnięcia w danym obszarze. - System wdrażania i monitorowania – opisuje zasady wdrażania i monitorowania działań ujętych w Strategii.