Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica

1

Zadanie obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 mb, przebudowę drogi gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m. oraz kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce o długości 367,26 mb. W ramach przebudowywanych dróg wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami na drogach pozamiejskich oraz chodnikami i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Dodatkowo w ul. A. Mickiewicza planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału technologicznego.
 
Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o.
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma: P.W. PRO-NAD Jarosław Góralczyk z siedzibą w Strzelnie.
 
Termin zakończenia prac to II połowa 2023 roku.
 

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wysokość dofinansowania wg. Promesy Inwestycyjnej przyznanej Gminie Kruszwica przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 9.500.000,00 PLN.
Pozostała kwota w wysokości 1.128.000,00 zł zostanie pokryta ze środków Gminy Kruszwica.