Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kruszwicy

Celem realizacji zadania była przebudowa ul. Wrzosowej w Kruszwicy  na odcinku 593,86 m od skrzyżowania z ulicą Kruczą. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 4,0m, a także dwie mijanki. Wykonane zostały także obustronne pobocza utwardzone kruszywem jednolitej szerokości 0,75m. Przylegające do drogi zjazdy indywidualne do posesji oraz na pola uprawne zostały wykonane z betonu asfaltowego i kostki betonowej. Z zakresu odwodnienia odtworzono rowy odwadniające chłonno – odparowujące.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwicy.

Termin realizacji: 2023r.

Źródło finansowania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 472.155,00 zł

1