Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II

Przedmiotem zadania było wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bachorce II od km 0+000 do km 0+900. Początek zakresu zadania na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2578C relacji Bródzki – Głębokie. Zakres zadania obejmował: rozbiórkę istniejących konstrukcji zagospodarowania terenu podlegających przebudowie; wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem; wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej z lokalnymi poszerzeniami do 5,0 m (mijanki) oraz z poszerzeniami na łukach; wykonanie zjazdów do przyległych nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznej; wykonanie dojść do posesji z kostki betonowej - wykonanie muldy oraz rowów odwadniających wraz z przepustami pod projektowanymi zjazdami; przebudowę dwóch przepustów pod drogą gminną w km 0+219,54 oraz w km 0+589,57 wraz z wykonaniem ścian oporowych oraz zabruku kamiennego na dnie oraz skarpach rowu; reprofilację skarp rowów nie podlegających przebudowie, a jedynie dostosowania do nowego usytuowania jezdni; wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szerokości 0,75 m - wycinkę kolidujących drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych; zabezpieczenie istniejących kabli ziemnych rurami dwudzielnymi ochronnymi.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma: P.W. PRO-NAD Jarosław Góralczyk z siedzibą w Strzelnie.

Termin realizacji: 2022r.

Zadanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznane dofinansowanie: 740.382,00 zł.

1