Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy

W ramach zadania przebudowano 458,00 m drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy na całym odcinku drogi publicznej. Lokalizacja przedsięwzięcia na działkach: 131/22, 131/23, 131/46 – obręb ewidencyjny Kruszwica 5.

W ramach prac wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, wybudowano kanalizację deszczową, a także wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. Ponadto, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą prac była firma P.P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zadanie jest dofinansowane z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 969.724,00 zł, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kruszwica a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.