Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki

logoW latach 2018-2019 opracowywana była dokumentacja projektowa oraz uzyskiwano wszelkie dokumenty formalno - prawne niezbędne do realizacji w/w inwestycji.

Etap 1 . Opracowanie dokumentacji

Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej. Zakontraktowana wartość dofinansowania: 104.992,00 zł. Udział w konkursie na dokumentację był warunkiem wnioskowania o środki na realizacje rzeczową zadania.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę mostu przekraczającego rzekę Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną względem wysokiej wody żeglownej. Planowany obiekt będzie spełniał wymagania techniczno - budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego.

Etap 2. Roboty budowlane

Planowany całkowity koszt zadania wynosi 10 365 777,77 zł, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa. Nowy most został zaprojektowany na najwyższe klasy obciążenia taborem samochodowym oraz pojazdami specjalnymi. Sam obiekt oraz drogi dojazdowe zaprojektowano tak, by w przyszłości mogły stanowić część obwodnicy Kruszwicy w ciągu drogi krajowej nr 62.

W listopadzie 2020 r. podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem na dofinansowanie tego zadania. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i poprawi komunikację w naszej Gminie, która podzielona jest przez jezioro Gopło i rzekę Noteć na dwie części.

Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie na budowę mostu w Kobylnikach w ramach programu „Mosty dla regionów”. Szczególne podziękowania należą się Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi i Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi za pomoc w staraniach o dofinansowanie tego zadania z programu „Mosty dla regionów”.

W 2020r. wyłoniono Wykonawcę prac budowlanych, tj.  firmę WANT Sp. z o.o. z Tczewa. Realizacja robót potrwa do końca 2021r.

Zakres zadania obejmuje budowę mostu przekraczającego rzekę Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną względem wysokiej wody żeglownej. Planowany obiekt będzie spełniał wymagania techniczno - budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego.

Nośność obiektu dostosowano do obciążeń ruchem samochodowym wg PN-85/S-10030

-klasa mostu „A" (najwyższa klasa obciążeniowa).
-klasa drogi - G.

Podstawowe parametry użytkowe:

  • jezdnia o szerokości 8,0m,
  • chodnik o szerokości 4,55m (szerokość użyteczna 3,5m),
  • opaski jezdni 1,1m,
  • barieroporęcze  mostowe, stalowe, wysokości 1,2m,
  • szerokość całkowita obiektu 13,65m,
  • rozpiętość osiowa przęsła 43,00m,
  • rozpiętość w świetle przyczółków 42,00m,
  • płyty przejściowe długości 5,0 m.

Projektowany most będzie uwzględniał skrajnię żeglowną dla drogi wodnej kategorii Ib.
Projektowana szerokość drogi na dojazdach - 7,0 m.
Projektowany most zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo-wodnych.

Przekazanie placu budowy wykonawcy

Umowa z wykonawcą

Zdjęcia z podpisania umowy o dofinansowanie - dokumentacja