Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie

logo

Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0017/18 pn. „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.

Planowana wartość projektu: 1 274 460,88 zł

Dofinansowanie: 798 617,43 złwiatrak

Okres realizacji projektu: 27.07.2016 – 31.12.2021

Wykonawca : MODERN HOUSE Józef Stasiak z miejscowości Podsarnie

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji gminy Kruszwica poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej dla realizacji projektów społecznych. Przeprowadzone działania rewitalizacyjne wpłyną na stworzenie miejsca aktywizacji społecznej osób we wszystkich grupach wiekowych. Realizacja projektów
miękkich wymaga interwencji w sferze infrastrukturalnej, w celu stworzenia przestrzeni na obszarach rewitalizacji do znaczących zmian w polityce aktywizacji społecznej osób defaworyzowanych. Dzięki realizacji projektów społecznych zmniejszy się uzależnienie od pomocy społecznej. Pośrednio minimalizowany będzie również problem słabych wyników kształcenia wśród uczniów. Skutkiem realizacji przedsięwzięcia będą wymierne i trwałe korzyści społeczno gospodarcze mające wpływ na obszar rewitalizacji, w tym wzrost aktywności społecznej (ożywienie społeczne).

Celem projektu jest nadanie obszarowi zdegradowanemu nowych funkcji społecznych, które zwiększą poziom aktywizacji społeczeństwa.

Zakres planowanych robót:

Projekt obejmuje działania związane z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka tj. odbudowę dachu oraz poprawę stanu techn. obiektu. W ramach zakresu rzeczowego planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających to miejsce, sanitariaty, scenę ziemną, miejsce plenerowo-widokowe, alpinarium – ogródek utwardzone, ciągi piesze i podświetlenie wiatraka. Postawiona zostanie tablica opisująca jego historię i funkcje, jakie kiedyś pełnił. Do działki, na której znajduje się wiatrak zostanie  poprowadzona sieć wodociągowa, przyłącza wod-kan, instalacje elektryczne oraz zbiornik bezodpływowy.

logo