Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie

 

logo

 

 
        logo LGD
 
 
 
Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0017/18 pn. „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.
 
Całkowita wartość projektu: 1 274 460,88 złlogo gminy
 
Dofinansowanie: 1 184 254,61zł, w tym środki UE: 1 059 596,23 zł i środki z budżetu państwa: 124 658,38 zł
 
Data podpisania umowy o dofinansowanie:  21.02.2019r.
 
Okres realizacji projektu: 27.07.2016 – 31.12.2021
 
Wykonawca : firma Modern House Józef Stasiak z województwa małopolskiego
 
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji gminy Kruszwica poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej dla realizacji projektów społecznych. Przeprowadzone działania rewitalizacyjne wpłyną na stworzenie miejsca aktywizacji społecznej osób we wszystkich grupach wiekowych. Realizacja projektów miękkich wymaga interwencji w sferze infrastrukturalnej, w celu stworzenia przestrzeni na obszarach rewitalizacji do znaczących zmian w polityce aktywizacji społecznej osób defaworyzowanych. Dzięki realizacji projektów społecznych zmniejszy się uzależnienie od pomocy społecznej. Pośrednio minimalizowany będzie również problem słabych wyników kształcenia wśród uczniów. Skutkiem realizacji przedsięwzięcia będą wymierne i trwałe korzyści społeczno gospodarcze mające wpływ na obszar rewitalizacji, w tym wzrost aktywności społecznej (ożywienie społeczne).
 
Celem projektu jest nadanie obszarowi zdegradowanemu nowych funkcji społecznych, które zwiększą poziom aktywizacji społeczeństwa.
 
 
Zakres zrealizowanych robót:
Zadanie obejmowało roboty związane z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka, między innymi odbudowę dachu, poprawę stanu technicznego obiektu, wzmocnienie fundamentów pod kozłem, wymianą wału skrzydłowego, rekonstrukcją „izbicy”, dyszla, schodów zewnętrznych i skrzydeł, a także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka. Przy wiatraku w Chrośnie powstały  sanitariaty, wiata dla pieca chlebowego, mała architektura (m.in. ławki, siedziska, stoły), strefa parkingowa.
W związku z zaleceniami Konserwatora Zabytków wykonane zostały badania dendrologiczne w celu określenia wieku wiatraka oraz lepszego rozpoznania stanu zachowania poszczególnych jego elementów. Z badań wykonanych przez dr Macieja Prarata z Katedry Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dowiedzieliśmy się,  że wiatrak jest starszy niż sądzono i to prawie w całości. Jego powstanie jest datowane na koniec lat 60. XVIII w. Pierwotnie jednak za okres powstania wiatraka w Chrośnie przyjmowano wiek XIX.

Efekt porealizacyjny:

Zdjęcia z realizacji prac: