CMENTARZ KOMUNALNY W KRUSZWICY

CMENTARZ KOMUNALNY W KRUSZWICY

Cmentarz Komunalny w Kruszwicy utworzony Uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 3 grudnia 2020 r.
Cmentarz Komunalny znajduje się w przy ulicy Cmentarnej (przyległy do Cmentarza Parafii św. Piotra i Pawła) na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 5/1, 22/2, 45, 23/6, 25/2, 31 oraz 32/2 (Kruszwica Obręb 5).


Adres Zarządcy Cmentarza:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
Tel. 52 351 50 10 / wew. 70
Referat Gospodarki Komunalnej i Robót Publicznych


Do głównych zadań Zarządcy Cmentarza Komunalnego należy:

  • Administracyjna obsługa pogrzebów, tj. wskazanie miejsca pochówku, umożliwienie dokonania czynności pogrzebowych, pobieranie należytych opłat.
  • Utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym terenów cmentarnych.

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO:


 § 1.  Z dniem 1 stycznia 2021r. zakłada się cmentarz komunalny Gminy Kruszwica położony w Kruszwicy przy ul. Cmentarnej  dalej „Cmentarz”.

 § 2. Cmentarz  otwarty jest codziennie przez całą dobę.  

 § 3. Na Cmentarzu urządza się:
         1) groby ziemne,
         2) groby murowane (tylko w sektorze przeznaczonym na groby dwumiejscowe).

 § 4. Miejsce usytuowania grobu wskazuje zarządca Cmentarza zgodnie planem jego zagospodarowania.

 § 5. 1.Ceremonie pogrzebowe odbywają się na Cmentarzu w dniach i godzinach otwarcia biura zarządcy Cmentarza z zastrzeżeniem ust. 2.
         2. W uzasadnionych przypadkach  za zgodą zarządcy Cmentarza możliwa  jest ceremonia pogrzebowa w innych dniach i godzinach.

 § 6. Na terenie Cmentarza  zakazuje się:
        1) zakłócania  powagi miejsca,
        2) prowadzenia działalności handlowej oraz umieszczania reklam i ogłoszeń,
        3) wysypywanie odpadów poza  miejsca do tego przeznaczone,
        4) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem  psów przewodników,
        5) przestawiania lub wynoszenia z Cmentarza urządzeń stanowiących jego wyposażenie,
        6) sadzenia drzew i krzewów,
        7) spożywania alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
        8) spożywania wody ze znajdującego się tam ujęcia.

§ 7. 1. Na terenie Cmentarza można po uzyskaniu zgody zarządcy Cmentarza:
       1) wykonywać prace budowlano-kamieniarskie,
       2) ustawiać ławki, utwardzić teren wokół grobu,
       3) wjechać pojazdem mechanicznym w celu:
           a) dokonania pochówku,
           b) przewozu osób niepełnosprawnych,
           c) wykonania prac budowlano-kamieniarskich.
       2. W uzasadnionych przypadkach  za zgodą zarządcy Cmentarza można wjechać na teren Cmentarza w innym celu niż określony w ust. 1 pkt 3.

 § 8. Do utrzymania  porządku na grobie i w jego otoczeniu zobowiązana jest osoba  uprawniona do pochowania osoby zmarłej.

 § 9.1.Po upływie lat 20 od pochowania zwłok w przypadku nie uiszczenia kolejnej opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok w ciągu 6 miesięcy,  miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji zarządcy Cmentarza.
 2. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 zarządca Cmentarza umieszcza informację na grobie/nagrobku oraz na tablicy ogłoszeń w biurze zarządcy i na Cmentarzu.
 3. Po upływie 12 miesięcy od umieszczenia informacji zarządca Cmentarza likwiduje grób i usuwa nagrobek sporządzając protokół.

§ 10. Na terenie Cmentarza można rezerwować miejsce pochówku tylko w wyznaczonym do tego sektorze.

§ 11.  1.  W celu uzyskania zgody na wykonanie prac budowlano-kamieniarskich należy  przedłożyć  rysunek z wymiarami nagrobka.
 2. Zgodę na wykonanie prac zarządca Cmentarza wydaje odrębnie dla każdego grobu.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem porządku wokół miejsca prac i jego uporządkowania po ich zakończeniu.
 4. W przypadku, gdy w pobliżu wykonywania prac odbywa się ceremonia pogrzebowa, wykonawca zobowiązany jest do ich przerwania  na czas trwania tej ceremonii.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.