Nadgoplański Park Tysiąclecia

Utworzony w 1967 r. Nadgoplański Park Tysiąclecia to obszar pól uprawnych, łąk, lasów, bagien i nieużytków oraz jezioro Gopło o łącznej powierzchni 12 683,76 ha. Ochroną rezerwatową objęty jest obszar o powierzchni 2 313,76 ha, a otaczający go obszar ochrony krajobrazowej ma powierzchnię 10 370 ha.
Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzony został w celu:
• zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony ptaków przelotnych,
• zabezpieczenia wartości historycznych Nadgopla związanych z początkami państwa polskiego
• ochrony naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu.
Na terenie NPT zinwentaryzowano dotychczas blisko 770 gatunków roślin, a wśród nich bardzo cenne halofity oraz rośliny ciepłolubne. Do ciekawszych gatunków odnotowanych na terenie parku zaliczyć należy takie jak: jaskier ostry, kruszczyk błotny, oman wierzbolistny, ślazówka turyńska, pełnik europejski, firletka poszarpana oraz grzybień biały. Jezioro Gopło i inne zbiorniki leżące w granicach NPT zamieszkuje 25 gatunków ryb jak np. węgorz, sandacz, krąp i tołpyga. Płazy zamieszkujące mokre i podmokłe miejsca na terenie NPT reprezentowane są przez 11 gatunków: traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna oraz 3 gatunki żab. Obszary nadgoplańskie to również środowisko życia wielu gatunków ssaków. Można tutaj spotkać m.in. dziki, jelenie europejskie, sarny, borsuki, gronostaje, łasice oraz wydry i piżmaki.
 
Najbardziej jednak rzucającym się w oczy, barwnym i ruchliwym składnikiem środowiska Nadgoplańskiego parku Tysiąclecia są ptaki. W latach 1988-1995 na obszarze Parku zaobserwowano 179 gatunków ptaków, z czego aż 149 z nich to gatunki lęgowe. Szeroki zakres biotopów w NPT zasiedlają: kos, bogatka, modraszka, trznadel i krzyżówka. Gatunki związane z obszarami pól i ogrodów to: skowronek, pliszka żółta, pokrzewka ogrodowa i potrzeszcz. Znaczący udział w szacie roślinnej rejonu nadgoplańskiego mają środowiska łąkowe, które zasiedlone są przez świergotka łąkowego, czajkę, cyrankę, płaskonosa oraz bataliona. Wilgotne łąki są miejscem koncentracji migrujących żurawi i gęsi, zwłaszcza gęsi gęgawy - herbowego ptaka Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W okolice te zlatują na nocleg w okresie przelotów gęsi zbożowe i białoczelne. Gatunki wodne są również bardzo licznie reprezentowane przez głowienki, czernice i łyski. Warto również wspomnieć o obecności na terenie Parku kormoranów, które założyły swe kolonie na goplańskiej wyspie. Na Gople i w bezpośrednim jego otoczeniu gnieździ się kilka gatunków silnie zagrożonych wyginięciem, które to znajdują się w polskiej i światowej Czerwonej Księdze Zwierząt.