Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy

Inwestycja miała na celu odnowę oraz ożywienie najbardziej zdegradowanego obszaru znajdującego się w mieście Kruszwica, wskazanego w LPR jako obszar A (historyczna część miasta) poprzez całokształt zintegrowanych działań. Projekt realizowany był w dwóch etapach.

Etap I polegał na przygotowaniu infrastruktury podziemnej oraz nawierzchni ulic przylegających do placu rynku, i obejmował w szczególności:

  • rozdzielenie sieci kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ul. Rynek, Podgórnej i Rybackiej,
  • przebudowę ulic Rybackiej i Podgórnej, znajdujących się w najbliższym otoczeniu kruszwickiego Rynku,
  • budowę ścieżki pieszo – rowerowej, prowadzącej przez betonowy most służący niegdyś jako droga kolejowa, łączącej dwa brzegi jeziora Gopło,
  • utworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich na terenie starej części miasta w postaci podświetlonych tablic informacyjnych tworząc trasę turystyczną „Spacer po starej części miasta”,
  • umieszczenie monitoringu wizyjnego w postaci kamer umiejscowionych na obszarze objętym projektem, celem poprawy bezpieczeństwa tego rejonu.

Etap II z kolei obejmował przebudowę infrastruktury technicznej – istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Stary Rynek na sanitarną i deszczową wraz z przebudową ulic Stary Rynek i Rynek znajdujących się w centrum miasta, a także przebudowa płyty Rynku wraz z przyległym do niego placem przy kościele pw. św. Teresy.

Projekt poprzez szereg powiązanych ze sobą działań przyczynił się do odnowy infrastruktury publicznej, wpłynął na poprawę warunków życia lokalnej społeczności oraz podniesie estetykę i atrakcyjność gospodarczą obszaru. Rewitalizowana część miasta jest teraz bardziej atrakcyjna pod względem turystycznym i gospodarczym.

Termin realizacji rzeczowej etapu I: 2012-2013r.

Termin realizacji rzeczowej etapu I: 2013-2014r.

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwój Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

 

rewitalizacja - 1 etaprewitalizacja 2 etap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAP 1:

Galeria zdjęć - "Spacer po starej części miasta Kruszwica"

Galeria zdjęć - Most cukrowniczy

Galeria zdjęć - ul. Rybacka i ul. Podgórna

 

ETAP 2:

logo