Aktywizacja społeczno - zawodowa

ll

Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0025/20 pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica

 
Celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa osób z obszaru gminy Kruszwica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów zdegradowanych poddanych rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
 
Planowana liczba uczestników projektu (osób defaworyzowanych): 108 osób
 
W celu dotarcia do grup szczególnie potrzebujących, wsparciem zostaną objęci głównie mieszkańcy obszarów rewitalizacji (zach. część Kruszwicy oraz sołectwa Wola Wapowska, Chełmce, Polanowice i Chrosno), które m.in. ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury w miejscu zamieszkania - nie byli zbyt często uczestnikami działań aktywizacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano zindywidualizowane działania:
 
1/aktywizację społeczną, w tym warsztaty z autoprezentacji, komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, promujące samozatrudnienie i ekonomię społęczną. Sfera ta będzie uzupełniona poprzez spotkania z psychologiem oraz brokerem edukacyjnym.
 
2/ aktywizację zawodową obejmującą indywidualną pracę z doradcą (IPD),dostosowanie kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb rynku pracy, stanu zdrowia czy bieżących możliwości poprzez udział w 2 kursach zawodowych, a także wsparcie doradcy zawodowego skierowane na kształtowanie umiejętności ogólnych potrzebnych w do poszukiwania pracy. Zaplanowano również wsparcie pośrednika pracy, który pomoże dostosować dokumenty aplikacyjne do potrzeb konkretnej oferty oraz wspólnie wypracuje strategię na rozmowę kwalifikacji. Dla osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia przewidziano staże zawodowe.

Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w wysokości 1 273 656,76 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 498 419,72 zł. Wkład własny jest wkładem niefinansowym.

Podmiotem realizującym projekt jest Gmina Kruszwica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023
 

Rekrutacja uczestników projektu

Ruszył nabór uczestników projektu. Zapraszamy osoby chętne do zapoznania się z warunkami uczestnictwa. Szczegóły pod linkiem:
 
 
 
plakat