Rekrutacja

logo

 

Gmina Kruszwica oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zapraszają do wzięcia udziału w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica.rekrutacja

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 108 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej, mieszkające na terenie Gminy Kruszwica.  Zasady kwalifikowalności uczestników regulują zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020. 

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w siedzibie podmiotu realizującego projekt oraz partnera.
Dokumenty rekrutacyjne osobiście należy składać osobiście w godzinach: 08:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą tradycyjną.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie przez Kandydata/tkę dokumentów rekrutacyjnych.

Formularz rekrutacyjny wraz ze wzorami oświadczeń można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w biurze LGD Czarnoziem na Soli, a także pobrać ze strony internetowej.

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:
- Formularz rekrutacyjny do udziału w Projekcie
- Zaświadczenie (lub inne dokumenty), potwierdzające okoliczności wskazane w formularzu rekrutacyjnym jako przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności– orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób z niepełnosprawnością sprzężoną /zaburzeniami psychicznymi orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia itp.
 
Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem oraz dostarczyć oryginał  do wglądu.  Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez: -  opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem" lub - opatrzone na pierwszej stronie klauzulą  „Za zgodność z oryginałem od strony ...do strony..."  wówczas strony należy ponumerować. Po wybraniu jednej z wyżej wymienionych klauzul Kandydat wpisuje aktualną datę oraz składa własnoręczny podpis. 

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.
Załączniki, które nie są wymienione w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie na żadnym z etapów procesu rekrutacji.
W ramach Projektu obowiązuje wymóg sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych w języku polskim. 
 
Etapy rekrutacji do Projektu
 
1. Selekcja kandydatów zgłaszających swój udział do Projektu:
1.1.Ocena Formalna
 
Etap 1 – ocenie podlegać będzie: kompletność i prawidłowość wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (z możliwością wezwania do uzupełnienia uchybień).
 
Etap 2 - ocenie podlegać będzie zgodność dokumentów rekrutacyjnych w tym oświadczeń
z kryteriami dostępu do grupy docelowej (osoby niespełniające wymogów zostaną odrzucone) tj.
a) zamieszkiwanie w rozumieniu KC, praca lub nauka na terenie Gminy Kruszwica
b) posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 
1.2. Ocena Punktowa

Etap 3 - W przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej formularz rekrutacyjny wraz
z załącznikami/oświadczeniami skierowany zostanie do oceny punktowej. Punkty zostaną przyznane Kandydatom/kom na Uczestników Projektu w niżej wymienionej wysokości:  
a) osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia (tj. wykluczenie z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z def. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.) (+1 pkt)
b) osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (+ 1 pkt)
c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną i zaburzeniami psychicznymi, w tym
z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)(+1 pkt)
d) osoby korzystające z PO PŻ ( indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ (+1 pkt)
e) osoby zamieszkujące na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (+2pkt)
 
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w etapowo. Informacja o zamiarze rozpoczęcia rekrutacji zostanie upubliczniona na stronie internetowej organizatora i partnera projektu. 
 
Organizator Projektu przewiduje w razie potrzeb ogłoszenie naboru uzupełniającego. W przypadku zbyt małej liczby chętnych zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
W dokumentach rekrutacyjnych należy wypełnić wszystkie wymagane pola, które dotyczą Kandydata/Kandydatki na Uczestnika Projektu.
 
Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
 
Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 

 

efs