Aktywnie przeciw przemocy w rodzinie wobec seniorów z Gminy Kruszwica

mops

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy realizuje projekt socjalny kierowany do seniorów, którego celem  głównym jest przeciwdziałanie bezradności osób starszych wobec problemu  przemocy w rodzinie.

 

Czym jest przemoc w rodzinie?

Są to wszystkie jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujący cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc wobec starszych jest poważnym problem społecznym w skali globalnej. Wpływ na to ma postępujący proces starzenia się społeczeństwa na całym świecie.

Główne formy przemocy to:

 • izolowanie
 • zabieranie pieniędzy (np. emerytury czy renty)
 • wytykanie choroby i niepełnosprawności
 • szantażowanie, groźby, wyzwiska
 • ograniczanie swobody decyzji
 • straszenie oddaniem do domu opieki
 • wmawianie choroby psychicznej
 • wymuszanie zmian w testamencie
 • obciążanie zawyżonymi kosztami (np. kredytami lub pożyczkami)
 • skłanianie do darowizn
 • zaniedbywanie, niezapewnienie jedzenia, leków, higieny osobistej, opieki medycznej
 • opuszczenie przez opiekunów, pozostawienie bez opieki.

W celu zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie w okresie od 14.03.2022r. do 23.03.2022r. przedstawiciele instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w Kruszwicy tj. Komisariatu Policji w Kruszwicy, Przychodni Zdrowia „ Nasz Lekarz” i „ Twoje Zdrowie” oraz Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy wspólnie przeprowadzili pogadanki na  spotkaniach edukacyjnych dla seniorów w Klubach Seniora w Gminie Kruszwica i Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W dziewięciu spotkaniach wzięło udział ponad 170 osób.

Koordynator projektu: Magdalena Jaskulska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy