Budżet Gminy Kruszwica na rok 2021 przyjęty. Ponad 23 miliony złotych na inwestycje!

Budżet Gminy Kruszwica na rok 2021 przyjęty.  Ponad 23 miliony złotych na inwestycje!

Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy uchwalony został budżet Gminy Kruszwica na rok 2021.

Budżet na 2021 rok zakłada dochody w kwocie 99.761.256,94 zł. Wydatki ukształtowane są na poziomie 104.991.146,94 zł. Deficyt będzie wynosił 5.229.890 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych.

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości  23.138.690,37 zł, z czego większość przeznaczona zostanie na budowę mostu w Kobylnikach (16.350.000,00 zł) oraz rewitalizację zabytkowego wiatraka w Chrośnie (1.238.450,00 zł). Wśród zaplanowanych  inwestycji drogowych wskazać należy przebudowę ulicy Wspólnej w Kruszwicy (2.000.000,00 zł) oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice (1.845.753,37 zł).

Ponadto największe wydatki obejmą: pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 28.918.730,00 zł co stanowi 27,54% ogółu wydatków,
oraz oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 27.814.481 zł, co stanowi 26,49% ogółu wydatków.