I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice.

Przetarg

BURMISTRZ KRUSZWICY

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Racice zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 30, o powierzchni 0,1300 ha, sklasyfikowana jako: nieużytki – N.

Nieruchomość ta nie jest obciążona.

W związku z brakiem rozgraniczenia działki, powierzchnia sprzedawanej nieruchomość określona została na podstawie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Kupujący nie może występować z roszczeniami wobec Gminy Kruszwica z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju  użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż to jest oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

2. Dla działki numer 30 położonej w miejscowości Racice, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r., uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. uchwałą nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 03.12.2020 r. oraz uchwałą nr XXXVI/460/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25.11.2021 r., w/w działka zlokalizowana w m. Racice położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem  C – leśno – rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego, o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno – wypoczynkowym, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony „Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony „Jezioro Gopło”, w granicach strefy ochrony archeologicznej „W”. Są to tereny rolnicze. Przy działce szlak rowerowy. Działka znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

Działka o nr ew. 30 położona w m. Racice, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach  zabudowy oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych  00/100).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn.zm.).

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 23 listopada 2023 r. (włącznie) Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: w dniu przetargu dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot.

10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu o zbywanej nieruchomości oraz o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6, telefon 52 3515010 wew.32.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Racice oraz publikuje na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, a także zamieszcza się na łamach lokalnej Gazety Pomorskiej.

 

Kruszwica, dnia 30.10.2023 r.