INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA W GMINIE KRUSZWICA

węgiel

Burmistrz Kruszwicy informuje, że od dnia 22 maja 2023 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej tego paliwa.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r., natomiast sprzedaż węgla będzie odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

UWAGA! Zakup preferencyjny możliwy jest na podstawie nowego wniosku. Dotychczas złożone wnioski nie będą rozpatrywane w ramach sprzedaży końcowej. Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, na stronie internetowej Gminy: www.gminakruszwica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: www.bip.kruszwica.gmina.pl.

Wnioski o zakup mogą składać mieszkańcy Gminy Kruszwica, jak również osoby mieszkające poza Gminą. Osoby uprawnione, niebędące mieszkańcami Gminy Kruszwica, chcące zakupić węgiel od Gminy, muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające przyznanie dodatku węglowego wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania.

W ramach sprzedaży końcowej przeznaczone jest 24,72 tony węgla typu ekogroszek oraz 14,98 tony węgla typu orzech, w cenie 2.000,00 zł brutto za tonę.

Sprzedażą i dystrybucją węgla, w ramach sprzedaży końcowej, zajmować się będą:
1.    Punkt Obrotu Artykułami Rolno-Przemysłowymi oraz Usługi Transportowe Dariusz Barczak, Morgi 17, 88-121 Chełmce,
2.    Firma Usługowo-Transportowa Janusz Piasecki, ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica.

Jednocześnie informuję, że transport zakupionej ilości bezpośrednio do miejsca zamieszkania Wnioskodawcy i rozładunek w przypadku zlecenia takiej usługi należy opłacić samodzielnie. Jakość opału jest potwierdzona certyfikatami przez podmioty wprowadzające do obrotu, działające z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych.
W celu dokonania zakupu węgla należy:
1.    Złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, przy ul. Rybackiej 20.

2.    Po złożeniu wniosku i weryfikacji uprawnienia do zakupu Wnioskodawca otrzyma na oryginale wniosku potwierdzenie uprawnienia do zakupu paliwa stałego.
3.    Następnie Wnioskodawca powinien skontaktować się z punktem odbioru węgla w celu sprawdzenia dostępności  wybranego sortymentu paliwa stałego.

4.    Po uzyskaniu informacji o dostępności węgla w punkcie, należy dokonać opłaty na rachunek bankowy Gminy Kruszwica (Bank Spółdzielczy w Kruszwicy nr 47 8151 0001 2103 0000 0909 0074). W tytule przelewu należy podać sortyment węgla. Jeśli wpłaty dokonuje osoba inna niż Wnioskodawca, to oprócz sortymentu węgla w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i  adres Wnioskodawcy.

5. Po dokonaniu płatności, celem sfinalizowania odbioru węgla należy udać się do punktu odbioru węgla z dowodem wpłaty oraz potwierdzonym na wniosku uprawnieniem do dokonania zakupu.

6.    Odbiór węgla należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.

7.    Punkt odbioru węgla każdorazowo potwierdzi na wniosku ilość zakupionego paliwa stałego.
Mieszkaniec składający wniosek o zakup musi spełnić następujące kryteria:
•    wypłacono na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatek  węglowy, o  którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 z późn. zm.);
lub
•    pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca;
lub
•    gdy nie został złożony wniosek o dodatek węglowy, wnioskodawca musi mieć zgłoszone lub wpisane główne źródło ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.)