Kolejne drogi gminne zostaną przebudowane

umowa

W lipcu zostały podpisane umowy się realizacje dwóch kolejnych przedsięwzięć – przebudowy ulicy Wrzosowej w Kruszwicy oraz drogi gminnej w Polanowicach.


W wyniku pierwszego zadania przebudowana zostanie ul. Wrzosowa w Kruszwicy  na odcinku 593,86 m od skrzyżowania z ulicą Kruczą. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 4,0m, a także dwie mijanki, na których jezdnia będzie miała 5,0m szerokości. Wykonane zostaną także obustronne pobocza utwardzone kruszywem jednolitej szerokości 0,75m. Przylegające do drogi zjazdy indywidualne do posesji oraz na pola uprawne zostaną wykonane z betonu asfaltowego i kostki betonowej. Z zakresu odwodnienia zaplanowano odtworzenie rowów odwadniających chłonno – odparowujących.
Gmina Kruszwica na realizacje zadania pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 632 842,00 zł (do 50% kosztów zadania). Pozostałe środki zostaną  pokryte z budżetu Gminy Kruszwica.


W ramach drugiego zadania przebudowana zostanie droga gminna zlokalizowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 85 w miejscowości Polanowice. Początek tej drogi stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2450C relacji Stodoły – Kraszyce – Polanowice. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Projekt zakłada wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4,0 m. Zaplanowano też przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych zjazdów do sąsiednich nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia drogi, a także budowę oświetlenia drogowego.
Przebudowa drogi na terenie miejscowości Polanowice poprawi warunki ruchu drogowego na przyległym obszarze oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych.
Zadanie jest finansowane z środków własnych Gminy Kruszwica.