Odpowiedź Urzędu na słowa Sołtysa Grodztwa

geodeta

W odpowiedzi na prośbę Pana Przemysława Bohonosa z portalu mojakruszwica.pl o komentarz do słów Sołtysa Grodztwa w sprawie wytyczenia dróg Urząd Miejski w Kruszwicy informuje.


Do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy od wielu lat trafiają indywidualne wnioski mieszkańców oraz wnioski z zebrań wiejskich dotyczące wznowienia granic i rozgraniczenia nieruchomości głównie drogowych. Z powodu zaorywania dróg oraz przeklasyfikowywania nieużytków i łąk na pola uprawne każdego roku, w różnych lokalizacjach na terenie gminy prowadzone są prace przy wznawianiu i rozgraniczaniu nieruchomości. Wnioski, które będą w przyszłości realizowane dotyczą między innymi miejscowości Wróble, Bachorce i Chełmce. Często zdarza się, że nieruchomości zwyczajowo wykorzystywane jako drogi nie pokrywają się z ich rzeczywistym przebiegiem względem prawidłowych granic działek. Postępowania administracyjne są długotrwałe z uwagi na częsty brak materiałów źródłowych w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego. Procedury trwają od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy.


W 2018r. Pan Tomasz Frejliszek jak wielu innych mieszkańców i użytkowników dróg zwrócił się z wnioskiem o wyznaczenie drogi do swoich i sąsiednich nieruchomości. W toku prowadzonych zadań geodezyjnych przyjęty do realizacji został wniosek Pana Frejliszka, co mogło prowadzić do nadinterpretacji kolejności działań. Obydwie drogi (tj. dz. nr 84 i 91) wymagały rozgraniczenia z uwagi na brak możliwości określenia właściwego przebiegu działki drogowej na całej jej długości, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka przebiegającego przy rowie melioracyjnym. Nie jest więc prawdziwe stwierdzenie o wytyczeniu drogi niewłaściwej. Koszty zleconej usługi geodezyjnej zostały poniesione przez Gminę Kruszwica w oparciu o założenia budżetowe dla tego rodzaju prac.


Specyfika obszaru tj. liczne rowy, łąki i nieużytki przekształcone na pola uprawne wymagała podjęcia kompleksowych prac geodezyjnych dla właściwego określenia przebiegu działek drogowych. Łączy się to z dalszymi robotami utrzymaniowymi jak np. utwardzanie kruszywem.


W związku z powyższym Gmina Kruszwica zleciała uprawnionemu geodecie rozgraniczanie dróg. Postępowanie rozgraniczeniowe dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 84 zlecono w dniu 18.01.2018r. i zakończono wydaniem decyzji administracyjnej dnia 28.02.2020r. Dla nieruchomości o numerze 91 postępowanie zlecono dnia 06.04.2018r. i zakończono decyzją z dnia 02.03.2020r.


W dniu 22.06.2018r. Pan Tomasz Frejliszek zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Kruszwicy o wyrażenie zgody na wywiezienie gruzu na drogę oznaczoną numerem ewidencyjnym 88 w Grodztwie. Dnia 04.07.2018r. Burmistrz Kruszwicy wyraził zgodę na utwardzenie wskazanej drogi kruszywem z zachowaniem określonych warunków. Odpowiedź została podpisana przez Zastępcę Burmistrza Kruszwicy (w załączeniu skan pisma wraz ze zwrotką). Nie jest więc prawdą, że takiej zgody wnioskodawca nie otrzymał.


Podsumowując, stwierdzenie Pana Tomasz Frejliszka o rozgraniczeniu niewłaściwej nieruchomości drogowej było nieprawdą. Poniesienie kosztów prac geodezyjnych było w pełni uzasadnione, stąd zarzuty dotyczące niewłaściwego wydatkowania środków publicznych również są nieuprawnione.  W tym konkretnym przypadku Pan Frejliszek wnioskował o uregulowanie granic między innymi jednej z dróg prowadzącej do swojej nieruchomości, natomiast do pełnego uporządkowania przebiegu dróg w tym obszarze Grodztwa konieczne było rozgraniczenie również drugiej drogi.