Ogłoszenie o naborze na zastępstwo!

ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Kruszwicy poszukuje pracownika do zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.


Zakres wykonywanych zadań:
1.    Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2.     Analiza, sporządzanie oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica;
3.    Analiza, sporządzanie oraz zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Wymagania w stosunku do kandydatów:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    nieposzlakowana opinia,
5.    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań pracownika na stanowisku,
6.    wykształcenie co najmniej średnie,
7.    umiejętność obsługi komputera,
8.    znajomość przepisów prawa, potrzebną do realizacji zadań, w szczególności ustaw:

  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  •  Kodeks postępowania administracyjnego
  • Samorząd gminny,

Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej pod numerem telefonu: 523515010 wew. 36.
Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do złożenia oferty (CV) w terminie do 24 lipca 2020 r. do godz. 15:00.