Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych w 2022 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych w 2022 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  

BURMISTRZ  KRUSZWICY
       ogłasza
       otwarty konkurs ofert nr 1/2022
       na realizację zadań publicznych w 2022 r.

na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

oraz Programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

(Uchwała nr XXXVI/462/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 listopada 2021 r.)