OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ŻŁOBKA W KRUSZWICY

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ŻŁOBKA W KRUSZWICY

Dyrektor Żłobka w Kruszwicy ogłasza nabór dzieci do żłobka w ramach projektu pt. ,,Żłobek w Gminie Kruszwica" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 20l4-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP. 08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie: RPKP. 08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Do Żłobka w Kruszwicy przyjętych zostanie 16 dzieci w wieku: od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, których rodzice pracują lub zamierzają powrócić na rynek pracy.

I. Dokumenty rekrutacyjne to:
1) formularz wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka w Kruszwicy;
2) zaświadczenia/orzeczenia określone we wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka w Kruszwicy (jeśli dotyczą);
3) wzór formularza wniosku w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy https://www.gminakruszwica.pl oraz w wersji papierowej:
a) w Zespole Oświaty i Wychowania w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20,88 - 150 Kruszwica (w godzinach urzędowania tj. od 7.I5 - l5.15);
b) w Żłobku w Kruszwicy przy ul. A. Mickiewicza 11, 88-150 Kruszwica (w wejściu głównym do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w godzinach pracy szkoły tj. od 8.00 do 15.00).

II. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:
1) dokumenty rekrutacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do 17.05.2021r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu/złożenia w jednostkach, o których mowa w pkt 2 lit a-b);
2) podpisane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Rekrutacja do Żłobka w Kruszwicy" (dokumenty powinny być ze sobą trwale spięte):
a) do Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20, 88-150 Kruszwica;
b) do Żłobka w Kruszwicy przy ul. A. Mickiewicza 11, 88-150 Kruszwica lub elektronicznie jako załącznik do wiadomości zatytułowanej: ,,Rekrutacja do Żłobka w Kruszwicy" na adres: zlobekatkruszwica [dot] um. gov.pl

III. Informacja o uczestnictwie w projekcie: w momencie przyjęcia dzieci do żłobka ich rodzice będą zobowiązani przystąpić do projektu pt. ,,Żłobek w Gminie Kruszwica" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP. 08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie: RPKP. 08.04:02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

IV. Informacja o opłatach: w okresie trwania projektu rodzice będą zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w Żłobku (Rodzice będą ponosić odpłatność za wyżywienie dziecka, warunki tej odpłatności, jak i warunki uczestnictwa w projekcie zostaną ustalone w odrębnych umowach).

V. Pytania i wyjaśnienia: ewentualne pytania należy kierować na adres: zlobekatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl z podaniem nr tel. kontaktowego.