UWAGA ROLNICY!

rolnik

W związku z  ogłoszeniem Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca 2023 r. stwierdza się  wystąpienie suszy na terenie Gminy Kruszwica .
 https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0407063/
W związku z powyższym  producent rolny,  w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy,  tak jak miało to miejsce od 2020 roku,  za pośrednictwem publicznie  dostępnej aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą”, w terminie do 15 października 2023r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Dz.U. z 2023 r. poz 1350 ), producent rolny ma możliwość aby oszacowania szkód dokonała dodatkowo komisja powołana przez właściwego miejscowo  wojewodę, wówczas powinien zgłosić to  w terminie umożliwiającym  oszacowanie strat . Jest to rozwiązanie opcjonalne, jeżeli komisja nie oszacuje szkód,  a rolnik złoży wniosek poprzez aplikację  otrzyma taki  protokół . Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisje  nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.
Aby komisja mogła wygenerować raport z oszacowania szkód , który zostanie wykorzystany do generowania protokołów w aplikacji internetowej,  informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody  spowodowane wystąpieniem suszy,  należy podać zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych z 2023r.  (tj. w rozbiciu na poszczególne działki  wskazując ich  powierzchnię oraz uprawę , która się  na niej  znajduje). Ponadto należy mieć na uwadze ,że komisja dokonuje oszacowania strat w   uprawach   wskazanych  w komunikatach IUNG-PIB   oparciu o kategorie podatności gleb na suszę .