WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

wykaz

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Sukowy, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00044415/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 92/2, o powierzchni 0,1125 ha, sklasyfikowana jako: grunty orne – RIIIb.
3. Dla działki numer 92/2 położonej w miejscowości Sukowy, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r., uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. oraz uchwałą nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 03.12.2020 r., w/w działka zlokalizowana w m. Sukowy położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo – leśnej przestrzeni produkcyjnej  z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno – usługowych, w granicach  strefy ochrony konserwatorskiej „B”.
Działka o nr ew. 92/2 to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami oraz obszary wskazane pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej.
Działka o nr ew. 92/2 położona w m. Sukowy, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kruszwica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.   
Dla działki o nr ew. 92/2 w m. Sukowy, gm. Kruszwica Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 17.12.2018 r. decyzję nr 155/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego (znak: NBGP-BGP.6730.116.2018).
4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                       
5. Cena nieruchomości wynosi 63.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Sukowy.