Aktywnie przeciw przemocy w rodzinie wobec seniorów z Gminy Kruszwica

zdjecie

Seniorzy z Klubu Senior + cały czas aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach realizowanego projektu socjalnego.

Dnia 05.04.2022 r. seniorzy spotkali się z psychologiem Panią Katarzyną Śmiłowską – Kościńską oraz księdzem kanonikiem Wojciechem Daneckim, by zdobyć wiedzę na temat aspektów psychologicznych i moralnych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.

 

Dnia 12.04.2022 r. odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była odpowiedzialność za stosowanie przemocy. Pani Anna Rybarczyk - psycholog,  certyfikowany specjalista uzależnień, przeprowadziła pogadankę na temat wpływu uzależnień i chorób psychicznych na zachowania agresywne i przemocowe.   Kuratorzy zawodowi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu pani Teresa Gmura oraz Alina Prill  omówiły kwestie odpowiedzialności karnej  za stosowanie przemocy w rodzinie, sankcje karne dla sprawców, środki izolacji sprawców przemocy i możliwości ich stosowania.

 

Seniorzy z Klubu Senior+ wykorzystując zdobytą wiedzę podczas spotkań edukacyjnych oraz własne doświadczenia dnia 21.04.2022 r. uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Opracowali „Plan bezpieczeństwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”, który zostanie rozkolportowany na terenie Gminy.

W ramach działań uczestnicy projektu mają możliwość rozwijać i utrwalać umiejętności psychospołeczne wzmacniające kompetencje osobiste, społeczne. W tym celu od kwietnia prowadzone są przez psychologa Annę Rybarczyk spotkania w ramach grupy samopomocowej. Seniorzy w maju uczestniczą także w warsztatach komunikacji i asertywności, które prowadzi psychoterapeuta Hanna Mańkiewicz.

 

Projekt socjalny realizowany jest do czerwca 2022 r. i zakończy się festynem pt. „Budujemy więzi”, którego celem jest integracja środowisk na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów.