Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r.

BURMISTRZ  KRUSZWICY
       ogłasza
       otwarty konkurs ofert nr 1/2021
       na realizację zadań publicznych w 2021 r.

na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

oraz Programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

(Uchwała nr XXV/285/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 3 grudnia 2020 r.)