Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w Przedbojewicach

Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w Przedbojewicach

Dziś w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy podpisana została umowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778”.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.
Zadanie obejmować będzie m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę rowów drogowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdów, wykonanie połączenia z drogą wojewódzką nr 412, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 1 114 462,95 zł, z czego kwotę 526 116,00 zł udało się nam pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z działaniami podjętymi przez Ministerstwo w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 4 miesiące, licząc od dnia przekazania placu budowy.

umowa Przedbojewice